Stadshage och Ehrenflyktsgatan i Simrishamn

Om man går från Stortorget genom Lübeckergränd till Bergengrenska trädgården finns på vänster hand en stengärdsgård som alltsedan medeltiden bildat gräns mellan själva staden och de utanför liggande stadsjordarna. Dessa donerades under Kristian II:s regeringstid 1513-1523 (Skåne var ju fortfarande danskt) i första hand som avlöningsjordar till stadens högre tjänstemän men också för att disponeras av några av de välbesuttna handelsmännen. Det var 280 tunnland, fördelade på 23 lotter och kringgärdade av jordvallar på vilka man hade planterat pilar och andra träd som skydd mot östanvindarna. Lotterna hade namn som Kockhäjan, Aspehejdan och Stadshage.
När Skåne blev svenskt 1658 infördes succesivt nya bestämmelser och sedvänjor. Så småningom avlöstes naturahushållningen av penningsystemet och stadsjordarna förlorade sin forna betydelse och förvandlades till blomsterängar med buskvegetation, vattenhål och höga träd.

Området började bebyggas på 1880-talet i samband med järnvägens tillkomst men en ny stadsplan fastställdes inte förrän 1915.
Rosentorget anlades 1923 i Stadshage av stadsträdgårdsmästaren Pontoppidan. Marken kallades av gammalt Stads hage och det var just vad den var, den närmaste hagen för stadens kreatur. Betesängen omvandlades till en gräsmatta med några blomsterrabatter och en rosenplantering i mitten.
Anläggandet av Rosentorget var inte helt utan ifrågasättande.
Att plantera är nog bra, men man bör tänka på att planteringar skola underhållas och att underhåll kostar pengar, särskilt för sådana rena lyxanläggningar som den nya på torget i Stadshage.

Under en period på 1930-talet var torghandeln på försök flyttad till Rosentorget. Man hade pekat på livsfarligheten med trafiken på det vanliga torget men samtliga torghandlare "voro missnöjda med förvisningen till Stadshage".

Försök har också gjorts att omvandla Rosentorget till en stensatt parkeringsplats, ett hot som i alla fall för närvarande är avvärjt.

Ehrenflyktsgatan

På Rosentorgets västra sida finns ‘Ehrenflyktsgatan. Gatunamnet klingar skönt men historien förskräcker.
Den berättar om snapphanedödaren och bondeplågaren Sven Erlandsson, i folkmun kallad "Sven Banketröja". Han adlades av Karl XI, just för sitt resoluta handlag med snapphanarna, och fick namnet Ehrenflycht.
Det erövrade Skåne skulle försvenskas med grymma metoder. För en infångad snapphane var det en lycka att bli arkebuserad i stället för den stegling och spetsning som vanligen tillämpades, och kropparna "flätades in som vidjor i en korg mellan stegspolar och hjulekrar"

På 1920-talet fick han, kanske av misstag eller i hastigt mod, en gata i Simrishamn uppkallad efter sig.

Källor: Ystads Allehanda, Bo-Gustav Rafstedt, Carl Lindholm, Gamla Cimbrishamn


Tillbaka